Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

menterie
2445 a458
Reposted frompiehus piehus viaitmakesmecalm itmakesmecalm
menterie
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka

June 19 2017

menterie
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaioiooo ioiooo
menterie
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viatoniewszystko toniewszystko
6849 6c2b
menterie
Reposted fromshieep shieep viaitmakesmecalm itmakesmecalm
menterie
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapoppyseed poppyseed
menterie
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy

June 13 2017

menterie
9655 f9b3 500
Reposted fromtichga tichga viaAbbaPater AbbaPater

June 12 2017

menterie
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaFif Fif
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaazia azia

June 11 2017

5783 d670 500
Reposted from10k-saints 10k-saints

June 10 2017

menterie
Reposted frombluuu bluuu viajazzuj jazzuj
menterie
Reposted fromtgs tgs vialinemadd linemadd
2422 27f6 500
Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush viascorpix scorpix

June 09 2017

menterie
8713 b634
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
menterie
7212 559c
Reposted fromkarahippie karahippie viaskrzacik skrzacik
menterie
0447 ac96
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaskrzacik skrzacik

June 08 2017

menterie
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl