Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

menterie
no monesters
Reposted fromanabee anabee viabananaapple bananaapple
menterie
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum vialexxie lexxie

September 14 2018

menterie
0326 491f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashampain shampain
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine vialexxie lexxie

August 19 2018

menterie

July 25 2018

menterie
4153 7221 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou

July 22 2018

menterie
1335 5361 500
Reposted fromhagis hagis viashampain shampain

July 20 2018

menterie
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viatentego tentego

July 12 2018

menterie

July 08 2018

2909 deed 500
Reposted frombrumous brumous viaczeczotka czeczotka

July 07 2018

menterie
4364 fc24 500
t.co
Reposted fromDennkost Dennkost viasstefania sstefania

July 04 2018

menterie
1822 5b46 500
Reposted fromtfu tfu

June 22 2018

menterie
Reposted fromgruetze gruetze viasstefania sstefania

June 07 2018

menterie
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viabrianmay brianmay
menterie

June 03 2018

menterie
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka

June 01 2018

menterie
0900 f84c
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaskrzacik skrzacik

May 30 2018

menterie
8389 6385
Reposted fromEtnigos Etnigos viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl