Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

menterie
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viatentego tentego

July 12 2018

menterie

July 08 2018

2909 deed 500
Reposted frombrumous brumous viaczeczotka czeczotka

July 07 2018

menterie
4364 fc24 500
t.co
Reposted fromDennkost Dennkost viasstefania sstefania

July 04 2018

menterie
1822 5b46 500
Reposted fromtfu tfu

June 22 2018

menterie
Reposted fromgruetze gruetze viasstefania sstefania

June 07 2018

menterie
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viabrianmay brianmay
menterie

June 03 2018

menterie
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka

June 01 2018

menterie
0900 f84c
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaskrzacik skrzacik

May 30 2018

menterie
8389 6385
Reposted fromEtnigos Etnigos viabrianmay brianmay

May 29 2018

1875 a670 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
menterie
Reposted fromFlau Flau viafinkregh finkregh
menterie
8627 47ab

May 25 2018

menterie
1777 3636
Reposted fromsohryu sohryu viaAbbaPater AbbaPater
menterie
9250 cbd7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAbbaPater AbbaPater

May 23 2018

8321 6e5a 500

teenageers:

🍋🍋🍋🍋🍋

Reposted fromSkydelan Skydelan viaskrzacik skrzacik

May 18 2018

menterie
4906 6dbd
Reposted fromEtnigos Etnigos viamayamar mayamar

May 17 2018

menterie
7224 eeab
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl